Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandelingen en/of levering van producten) die Schoonheidssalon Ellen aanbiedt. Ze gelden voor de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Schoonheidssalon Ellen en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van Schoonheidssalon Ellen stemt de klant in met deze algemene voorwaarden, die voorrang hebben op eventuele tegenstrijdige voorwaarden van de klant. Schoonheidssalon Ellen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant een behandeling heeft aangevraagd en Schoonheidssalon Ellen heeft bevestigd de behandeling uit te voeren. Afspraken kunnen via verschillende kanalen worden gemaakt en worden bevestigd via e-mail. Schoonheidssalon Ellen behoudt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verplaatsen. De klant wordt hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Dit geeft geen recht op enige vergoeding aan de klant.

Voorschot en betalingen

Voor elke afspraak dient de klant een voorschot te betalen. Na bevestiging van de afspraak volgt een betalingsverzoek via e-mail of telefoon. Het voorschot dient binnen 48 uur na het betalingsverzoek te worden voldaan, anders wordt de afspraak geannuleerd en de klant hierover geïnformeerd. Het betaalde voorschot wordt verrekend bij de betaling van de behandeling. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak of bij niet verschijnen, wordt het voorschot ingehouden. Het voorschot wordt niet terugbetaald, maar kan worden verplaatst naar een nieuwe afspraak als er tijdig wordt afgebeld. Voorschotten blijven 12 maanden geldig.

Inspanningsverplichting

Schoonheidssalon Ellen verbindt zich tot een inspanningsverplichting en zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Zwangerschap en het achterhouden van medische aandoeningen/informatie

Zwangerschap moet worden gemeld. Sommige behandelingen zijn niet toegestaan tijdens zwangerschap en borstvoeding. Schoonheidssalon Ellen is niet verantwoordelijk voor schade door het verzwijgen van medische informatie.

Annulatie

Annuleren of wijzigen kan alleen telefonisch en tot 48 uur voor de afspraak, met een maximum van twee keer per jaar.
Voorschotten worden nooit terugbetaald. Bij tijdige annulatie kan het voorschot worden verplaatst naar een nieuwe afspraak. Bij laattijdige verplaatsing/annulatie of niet maken van een nieuwe afspraak wordt het voorschot ingehouden als annulatiekost. Wanneer er geen voorschot werd gevraagd, heeft Schoonheidssalon Ellen Swinnen het recht om de volledige kostprijs van de behandeling aan te rekenen bij een laattijdige annulatie of no-show.
Indien u meer dan twee keer per jaar annuleert of wijzigt, zelfs langer dan 48 uur van tevoren, zullen wij geen verdere afspraken meer maken en worden reeds geplande afspraken door ons geannuleerd met behoud van het voorschot.

Vertraging

Bij vertraging wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen. Indien dit niet gebeurt, wordt de geplande behandeling ingekort en de volledige kostprijs van de geboekte behandeling aangerekend.
Geplande behandelingen kunnen niet worden ingekort; de volledige kostprijs van de geboekte behandeling wordt aangerekend, zelfs als de klant later arriveert of de behandeling korter laat duren. Het is raadzaam om minstens 48 uur van tevoren te annuleren en een nieuwe afspraak te maken om onnodige kosten te voorkomen.
Let op: we kunnen geen kortere behandeling plannen dan de oorspronkelijk geboekte tijd, omdat we speciaal tijd hebben gereserveerd voor uw behandeling. Als u verwacht dat de behandeling korter zal duren, annuleer dan tijdig en maak een nieuwe afspraak. Op deze manier kunnen we de beschikbare tijd efficiënt benutten en andere klanten van dienst zijn.

Annuleringen en Verplaatsingen

Een afspraak kan tot 48 uur voor de behandeling worden geannuleerd of verplaatst. Bij tijdige annulering wordt het voorschot verplaatst naar de nieuwe afspraak of kan het worden gebruikt voor toekomstige behandelingen of de aankoop van producten. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak wordt het voorschot ingehouden.

Verantwoordelijkheden van de Klant

De klant dient Schoonheidssalon Ellen voor het aangaan van de overeenkomst te informeren over specifieke wensen en noodzakelijke informatie te verstrekken, inclusief medische aandoeningen en zwangerschap. Schoonheidssalon Ellen is niet aansprakelijk voor schade door verkeerde of onvolledige informatie van de klant. De klant dient tijdig aanwezig te zijn, liefst 10 minuten vooraf. Bij te laat komen kan de behandeling worden aangepast of ingekort en wordt de volledige kostprijs aangerekend. Bij herhaaldelijk niet op tijd verschijnen of niet verschijnen, kan Schoonheidssalon Ellen verdere afspraken weigeren.

Begeleiding en huisdieren

De klant mag zich maximaal laten vergezellen door één persoon, die tijdens de behandelingen in het salon moet wachten. Huisdieren zijn conform de Belgische wetgeving verboden in de werkzone.

Eten en persoonlijke eigendommen

Het meebrengen van voedsel in het salon is niet toegestaan. Schoonheidssalon Ellen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of schade aan het interieur van het salon.

Gegevensbescherming en foto’s

Schoonheidssalon Ellen verwerkt persoonlijke gegevens volgens de Belgische wetgeving. Bij het aangaan van de overeenkomst stemt de klant in met het maken van voor- en na-foto’s. Indien de klant niet wil dat een foto wordt gepubliceerd, moet dit uitdrukkelijk gemeld worden.

Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Ellen sluit, voor zover wettelijk toegestaan, haar aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade. De klant is zich ervan bewust dat de huid na de behandeling kan reageren en Schoonheidssalon Ellen hiervoor geen aansprakelijkheid draagt, vooral niet als de klant andere producten gebruikt dan geadviseerd of de adviezen niet opvolgt.

Garantievoorwaarden

Schoonheidssalon Ellen biedt de klant 14 dagen garantie op de gelaatsbehandeling en/of producten. Deze garantie geldt niet, wanneer de klant andere producten heeft gebruikt dan die door Schoonheidssalon Ellen zijn aanbevolen. De klant heeft de adviezen over de nazorg van de behandeling niet opgevolgd. De klant gebruikt de producten niet volgens het advies van Schoonheidssalon Ellen. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.

Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Schoonheidssalon Ellen. Schoonheidssalon Ellen moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Is een klacht gegrond, dan zal Schoonheidssalon Ellen de behandeling opnieuw uitvoeren, als men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. Komen Schoonheidssalon Ellen en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Beschadiging en diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Schoonheidssalon Ellen beschadigt, dan heeft Schoonheidssalon Ellen het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. Diefstal wordt door Schoonheidssalon Ellen altijd direct bij de politie gemeld.

Prijzen en betalingen

Prijzen van behandelingen en producten worden op verzoek vermeld en zijn inclusief 21% BTW. Betaling dient direct na de behandeling te geschieden. Bij niet-tijdige betaling wordt een rente van 10% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (minimaal €100) aangerekend. Bij niet-betaling kunnen verdere geplande behandelingen worden geannuleerd.

Trajecten

Trajecten kunnen niet worden stopgezet. Ze zijn geldig tot 2 maanden na de vervaldatum. Indien de klant ziek is of door familiale omstandigheden niet kan komen, is het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Wanneer dit niet binnen een maand lukt, vervalt de behandeling.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn één jaar geldig vanaf de datum van verstrekking. Ze kunnen gebruikt worden voor behandelingen of producten. Bij beschadigde of onleesbare cadeaubonnen behoudt Schoonheidssalon Ellen zich het recht deze te weigeren.

Nietigheid

De nietigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen worden behandeld door het vredegerecht en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel. Het Belgisch recht is van toepassing.